cardinal figurine and mug

cardinal figurine and mug